Bereikbaar: ma tot vrij 07.30 t/m 16.00 uur

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2021

Algemene Inkoopvoorwaarden van Bagas Infra, gevestigd te (8443 EA)Heerenveen, aan de Brouwerslaan 8, KvK 50762257 versie I - juni 2021

1. ALGEMEEN

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van en opdrachten door Bagas Infra verstrekt. In de algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: Bagas Infra
2. Opdrachtnemer: de wederpartij, natuurlijke of rechtspersoon tot wie de opdracht is gericht, respectievelijk aan wie de opdracht is verleend
3. Opdracht: de door opdrachtgever opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken en/of van diensten, waaronder ook het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de diensten zoals vermeld in de opdrachtbevestiging
4. Overeenkomst: de schriftelijke vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer terzake van de levering van diensten, , al dan niet onder levering van zaken
5. Principaal: de opdrachtgever van Bagas Infra in een hoofd- en onderaannemingsovereenkomst
6. Hoofdaannemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de principaal en opdrachtgever, waarvan de opdracht onderdeel is
7. Loonheffingen: de loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet tezamen
8. Schriftelijk: per brief of digitaal met ontvangstbevestiging

2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle opdrachten die door Bagas Infra worden verstrekt ongeacht of sprake is van (onder)aanneming van werk dan wel van het leveren van materialen of van diensten, met inbegrip van die op het gebied van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en ook van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten en verbintenissen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen opdrachtnemer en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden worden betrokken.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtnemer wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Op deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door opdrachtnemer slechts een beroep worden gedaan, indien en in zoverre deze door opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Een aanvraag van opdrachtgever tot het uitbrengen van een offerte is steeds vrijblijvend.
2. Kosten die verbonden zijn aan het maken van een offerte, waaronder begrepen de kosten die door of namens opdrachtnemer worden gemaakt voor adviezen, tekenwerk e.d., zijn en blijven voor rekening van opdrachtnemer en worden niet door opdrachtgever vergoed.
3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, zijn deze algemene voorwaarden ook op die wijzigingen en/of aanvullingen van toepassing.
4. Door opdrachtnemer zal geen prijsopgaaf of aanbieding aan diens principaal worden gedaan ter zake van werkzaamheden of leveranties die in verband staan met de opdracht / het werk. Buiten opdrachtgever om zal opdrachtnemer met de principaal geen regelingen treffen omtrent enige aangelegenheid het werk betreffende. Opdrachten of aanwijzingen van de principaal zullen door opdrachtnemer eerst na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming of machtiging van opdrachtgever worden uitgevoerd.
5. Een schriftelijke overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
6. Tenzij de opdracht uitsluitend betrekking heeft op de levering van zaken, die niet door opdrachtnemer in het werk worden aangebracht, dient opdrachtnemer op eerste verzoek aan opdrachtgever ter beschikking te stellen, indien en voor zover vereist of van toepassing:
a. een geldig inschrijvingsbewijs bij de uitvoeringsinstelling (uvi) waarbij opdrachtnemer is aangesloten;
b. een uittreksel van een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, dat niet ouder is dan drie (3) maanden;
c. een verklaring van de betrokken uitvoeringsinstelling omtrent betalingsgedrag alsmede een verklaring ter zake van de afdracht van loonbelasting, welke niet ouder zijn dan drie (3) maanden;
d. een kopie van de G-rekeningovereenkomst met de instelling waar de rekening wordt aangehouden. Mutaties in de onder a t/m d omschreven gegevens dienen terstond aan opdrachtgever te worden gemeld.

4. WETTEN, VOORSCHRIFTEN, VERGUNNINGEN
1. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften en verordeningen die van toepassing zijn op de uitvoering van de opdracht, met inbegrip van die op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu, en opdrachtnemer is gehouden alle vereiste maatregelen te nemen ter naleving van dergelijke voorschriften en verordeningen.
2. Alle aanwijzingen die door opdrachtgever dan wel door of namens de principaal van opdrachtgever worden gegeven ter zake van de naleving van wettelijke en andere voorschriften en verordeningen, zullen door opdrachtnemer te allen tijde worden opgevolgd.
3. Voor alle schade en kosten en andere nadelige gevolgen, van welke aard ook, die mochten ontstaan doordat opdrachtnemer verzuimt maatregelen ter naleving van wettelijke en andere voorschriften en verordeningen te nemen, of doordat opdrachtnemer door opdrachtgever verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, is opdrachtnemer gehouden opdrachtgever alsook de principaal zonder enig voorbehoud te vrijwaren voor alle schade en kosten.
4.Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle publiek- en privaatrechtelijke vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die voor het uitvoeren van de opdracht zijn vereist of voorgeschreven.

5. GEGEVENS
1. Alle tekeningen, ontwerpen, modellen, specificaties en andere gegevens die aan opdrachtnemer ten behoeve van de voorbereiding of uitvoering van de opdracht ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van opdrachtgever en / of de principaal.
2. Opdrachtnemer dient alle gegevens die ter beschikking worden gesteld, terstond na inontvangstneming op juistheid en volledigheid te controleren, en opdrachtnemer dient opdrachtgever van iedere onjuistheid of onvolledigheid terstond na vaststelling schriftelijk in kennis te stellen. Indien en voor zover opdrachtnemer opdrachtgever niet uiterlijk ten tijde van indiening van de offerte schriftelijk op enige onjuistheid of onvolledigheid heeft gewezen, wordt opdrachtnemer geacht de verstrekte gegevens zonder voorbehoud te hebben aanvaard, en zullen alle gevolgen van het gebruik van onjuiste of onvolledige gegevens door opdrachtnemer worden gedragen.
3. De door opdrachtgever verstrekte gegevens mogen door opdrachtnemer voor geen ander doel worden gebruikt dan voor de voorbereiding en uitvoering van de opdracht.
4. Na uitvoering van de opdracht dient opdrachtnemer op eerste verzoek alle aan opdrachtnemer verstrekte gegevens, met inbegrip van alle eventuele afschriften en/of fotokopieën daarvan, zonder enig uitstel aan opdrachtgever terug te geven.
5. Ten aanzien van alle zaken die door opdrachtnemer (aanvullend) zijn geleverd, staat opdrachtnemer er tegenover opdrachtgever voor in dat opdrachtnemer alle gegevens en informatie, die van belang zijn of kunnen zijn voor het Technisch Constructie Dossier van deze zaken dan wel voor het verkrijgen en/of behouden van conformiteitsverklaringen en / of -certificaten voor deze zaken, gedurende de daarvoor in de toepasselijke Europese en nationale regelgeving aangegeven periode deugdelijk zal bewaren en op ons eerste verzoek aan opdrachtgever zal afgeven.

6. PRIJS, MEER- EN MINDERWERK
1. De overeengekomen prijzen zijn vast. Wijzigingen in kosten van materialen of lonen of in door opdrachtnemer verschuldigde belastingen of andere kosten worden niet verrekend, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld.
2. Opdrachtgever heeft het recht te verlangen dat opdrachtnemer meer- dan wel minderwerk verricht.
3. Meerwerk en / of andere afwijkingen van de opdracht, ook wanneer het een bezuiniging of een verbetering betreft, worden uitsluitend in aanmerking genomen indien deze tevoren door opdrachtnemer schriftelijk zijn aangemeld en schriftelijk door opdrachtgever zijn opgedragen.
4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het werk of een deel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Opdrachtnemer dient opdrachtgever te wijzen op de financiële consequenties en tijd. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en minderwerk verricht.
5. De enkele wijzigingen van een tijd-, werk- of bouwschema geeft geen recht op verrekening van meerwerk.

7. FACTURERING
1. Facturen dienen te voldoen aan alle wettelijke vereisten en deugdelijk te zijn gespecificeerd, met daarin opgenomen onder andere: de periode waarin de werkzaamheden waarop de factuur betrekking heeft zijn uitgevoerd en de plaats van uitvoering. Indien de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is dient op de factuur te worden vermeld het nummer van de G-rekening en de omvang van de bruto loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag, gebaseerd op vooraf overeengekomen afspraken ten aanzien van loonsom en afdrachtverplichtingen.
2. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om facturen die niet aan deze vereisten voldoen, niet in behandeling te nemen en terug te sturen aan opdrachtnemer.

8. BETALING
1. Betaling zal geschieden binnen 60 (zestig) dagen na ontvangst van de desbetreffende correcte en volledige factuur.
2. Opdrachtgever is slechts gehouden te betalen, zodra de levering / het werk of het gedeelte waarop een (termijn)betaling betrekking heeft door opdrachtnemer naar genoegen is opgeleverd en nadat opdrachtnemer hem desgevraagd heeft aangetoond, dat hij de bij het werk betrokken werknemers het hun toekomende heeft betaald, alsmede dat hij de voor deze werknemers verschuldigde Loonheffingen heeft betaald.
3. Betaling houdt geen erkenning in dat de geleverde zaken en/of het uitgevoerde werk geheel aan de overeenkomst beantwoorden, ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid en laat de rechten van opdrachtgever op grond van de overeenkomst, deze inkoopvoorwaarden en de wet onverlet.
4. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn van 60 (zestig) dagen, zal opdrachtnemer opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen schriftelijk op de hoogte stellen. Indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in haar betalingsverplichting en aan opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is, zal die schadevergoeding nooit meer bedragen dan de in artikel 6:119 BW bedoelde wettelijke rente en zullen de invorderingskosten zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 onder c BW nooit meer bedragen dan het in de eerste volzin van artikel 6:96 lid 4 BW genoemde minimumbedrag van € 40,--. Overschrijding van een betalingstermijn ongeacht of deze het gevolg is van opschorting geeft opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden en / of diensten op te schorten of te beëindigen.
5. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om de bedragen die hij uit welken hoofde ook verschuldigd is aan opdrachtnemer of enige aan hem gelieerde rechtspersoon of onderneming te verrekenen met de bedragen die opdrachtgever uit welken hoofde ook te vorderen heeft van opdrachtnemer of enige aan hem gelieerde rechtspersoon of onderneming. De hier bedoelde bevoegdheid tot verrekening bestaat ook indien de betaling van de vorderingen nog niet afdwingbaar is.
6. Opdrachtnemer heeft uitsluitend aanspraak op termijn- of vooruitbetalingen, indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is bedongen. Alle betalingen zullen als voorschot op de eindafrekening worden beschouwd.

9. UITBESTEDING EN INLENING ARBEIDSKRACHTEN EN KETEN-EN INLENERSAANSPRAKELIJKHEID
1. Het is opdrachtnemer uitsluitend toegestaan de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen of uit te besteden en / of gebruik te maken van ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskrachten, na de voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden.
2. Overdracht / uitbesteding en inlening laat onverlet de verplichting die opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst tegenover opdrachtgever heeft.
3. Voor zover de wettelijke regels omtrent keten- en / of inlenersaansprakelijkheid van toepassing zijn, gelden de onderstaande bepalingen naast de overige bepalingen in deze voorwaarden.
4. Wanneer opdrachtnemer kan worden aangemerkt als uitzendbureau, dan is opdrachtnemer tegenover opdrachtgever verplicht:
a zijn administratie conform de wet in te richten en ook overigens al zijn wettelijke verplichtingen (waaronder Algemene Verordening Gegevensverwerking) strikt na te leven;
b desgevraagd zijn inschrijving in het handelsregister aan opdrachtgever te tonen, alsmede zijn aansluitnummer bij de bedrijfsvereniging, zijn btw-nummer en het nummer van zijn vestigingsvergunning, voor zover deze vergunning vereist is;
c wekelijks een mandagenregister aan opdrachtgever te verstrekken, welk register onder meer de namen van alle werknemers en, voor zover van toepassing, een kopie van geldige tewerkstellingsvergunningen en A1-verklaringen, alsmede een manurenverantwoording;
d desgevraagd de loonstaten aan opdrachtgever ter inzage geven;
e al zijn verplichtingen jegens de door hem tewerkgestelde werknemers strikt na te komen;
f driemaandelijks of zoveel vaker als opdrachtgever hierom verzoekt een door de Belastingdienst afgegeven originele en recente verklaring van betalingsgedrag aan Opdrachtgever te tonen;
g onverwijld gehoor te geven aan alle overige verzoeken die opdrachtgever in verband met haar mogelijke keten- en/of inlenersaansprakelijkheid doet;
h opdrachtgever volledig te vrijwaren voor haar aansprakelijkheid jegens haar opdrachtgever en/of derden wegens het niet naleven door opdrachtnemer van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst, deze voorwaarden en de wet.
5. Voorts dient opdrachtnemer, die als uitzendbureau kan worden aangemerkt, te beschikken over een geblokkeerde rekening (G-rekening). Opdrachtgever is steeds bevoegd de door opdrachtgever ter zake van de inlening van arbeidskrachten verschuldigde bedragen, waarvoor opdrachtgever ingevolge de wet hoofdelijk aansprakelijk is – te weten loonheffingen en omzetbelasting – aan opdrachtnemer te betalen door middel van storting van tenminste 40% van de overeengekomen vergoeding op de G-rekening van opdrachtnemer. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin is opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hier bedoelde bedragen rechtstreeks aan de Belastingdienst te voldoen, waardoor opdrachtgever tegenover opdrachtnemer gekweten zal zijn voor zover het deze bedragen betreft.
8. Indien opdrachtgever vanwege keten- en/of inlenersaansprakelijkheid loonheffingen en / of omzetbelasting en / of invorderingsrente en/of kosten dient te voldoen, heeft opdrachtgever verhaal op opdrachtnemer voor het totaal van de desbetreffende bedragen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door opdrachtgever, alsook te vermeerderen met de door opdrachtgever gemaakte kosten.
9. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond van de toepasselijke CAO jegens zijn werknemers niet nakomt dan wel in overtreding is van een wettelijk voorschrift, en opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld deze verplichtingen na te komen, heeft Opdrachtgever tegenover opdrachtnemer verhaal voor het totaal van de desbetreffende bedragen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door opdrachtgever en met de door opdrachtgever gemaakte kosten.

10. AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERING EN SCHADEVERGOEDING
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet naleven door opdrachtnemer van wet- en regelgeving bij uitvoering van de overeenkomst en vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, die daarvan het gevolg zijn, zoals - maar niet beperkt tot - boetes wegens overtreding van wet- en regelgeving. Deze aansprakelijkheid geldt eveneens in het geval de opdracht aan opdrachtnemer bestaat uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (en materialen), tenzij opdrachtnemer bewijst dat opdrachtgever op de hoogte was van de tekortkoming.
2. In geval van toerekenbare niet-, niet tijdige en / of gebrekkige levering van zaken en / of diensten en / of uitvoering van overeengekomen werkzaamheden door opdrachtnemer, is opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade van welke aard ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot bedrijfsschade en / of winstderving, die opdrachtgever hierdoor lijdt. De administratie van opdrachtgever strekt tot volledig bewijs van de schade van opdrachtgever, behoudens tegenbewijs door opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer is gehouden een voor opdrachtgever genoegzame verzekering, met een minimale dekking van 2.500.000 EURO per gebeurtenis, ter dekking van zijn aansprakelijkheid af te sluiten en de premie steeds tijdig te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtgever gerechtigd is de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of- ter bepaling van opdrachtgever- de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de overige rechten van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal aan opdrachtgever op diens eerste verzoek een kopie van de polis met bewijs van dekking te verstrekken. 4. Opdrachtgever is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle aan opdrachtnemer toerekenbare schade direct en voor rekening en risico van opdrachtnemer te vergoeden en / of te herstellen. De kosten hiervan, eventueel vermeerderd met ter zake door opdrachtgever betaalde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, zullen alsdan onverwijld door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden vergoed en kunnen alsdan zonder meer door opdrachtgever op de vergoeding in mindering worden gebracht dan wel met aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen worden verrekend.
5. Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk tegenover opdrachtnemer uit welke hoofden dan ook voor door opdrachtnemer onder en/of in verband met een overeenkomst geleden indirecte en / of gevolgschade, vertragingsschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van klanten, verminderde goodwill en reputatieschade.

11. AANVANG, DUUR EN OPLEVERING
1. De in de opdracht vermelde opleveringstermijn is bindend, met dien verstande dat opdrachtgever te allen tijde het recht hebben deze opleveringstermijn te verlengen tot een nader te noemen later tijdstip. Door opdrachtgever zal voor zoveel nodig worden aangegeven wanneer met de uitvoering van de opdracht kan worden begonnen, tenzij het tijdstip van aanvang in de opdracht is vermeld. De opdracht dient door opdrachtnemer met een zodanige voortvarendheid te worden uitgevoerd, in overeenstemming met het door opdrachtgever opgegeven tijdschema en in overleg met de uitvoerder op het werk, dat geen stagnatie ontstaat in de voortgang van het werk, en in het bijzonder dient opdrachtnemer voor dat doel te allen tijde de beschikking te hebben over voldoende vakbekwaam personeel.
2. Wanneer het niet mogelijk is op het aangegeven tijdstip met de uitvoering van de opdracht te beginnen, is opdrachtgever niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijk uitstel, ongeacht de oorzaak, en evenmin voor die van een tussentijdse wijziging in het tijd-, werk- of bouwschema of andere vertragingen in de voortgang van het werk. In geen geval heeft opdrachtnemer het recht de opdracht om deze redenen op te zeggen.
3. Van iedere (dreigende) stagnatie in de voortgang van de uitvoering van onze opdracht dan wel van iedere (dreigende) overschrijding van het tijdstip waarop de opdracht dient te zijn uitgevoerd, dient opdrachtgever door opdrachtnemer terstond in kennis te worden gesteld.
4. Indien stagnatie in de voortgang van het werk dan wel uitstel van de oplevering van het werk het gevolg is van een omstandigheid die voor rekening en risico van opdrachtnemer komt, heeft opdrachtgever het recht alle schade die opdrachtgever lijdt of waarvoor opdrachtgever wordt aangesproken, op opdrachtnemer te verhalen. In deze schade zijn mede begrepen eventueel door de principaal aan opdrachtgever als gevolg daarvan op te leggen boetes of kortingen.

12. KEURING EN GARANTIES
1. Opdrachtgever heeft het recht de door opdrachtnemer geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden of diensten te keuren of te doen keuren. Opdrachtnemer is gehouden daartoe alle voor de keuring benodigde informatie en faciliteiten kosteloos aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.
2. Eventuele gebreken, die tot afkeuring hebben geleid, dient opdrachtnemer onmiddellijk na ontvangst van het bericht van afkeur voor zijn rekening te herstellen. Indien naar het oordeel van opdrachtgever herstel niet mogelijk of verantwoord is, dient opdrachtnemer zorg te dragen voor vervanging, een en ander onverminderd het recht van opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk, te ontbinden.
3. Voorts dienen de zaken en materialen, die zijn afgekeurd, op onze eerste aanzegging door opdrachtnemer op uw eigen kosten te worden afgevoerd. Zolang dit niet is geschied, worden deze goederen voor rekening en risico van opdrachtnemer opgeslagen. 4. Goedkeuring van het geleverde ontslaat opdrachtnemer niet van de garantieverplichtingen en van overige verplichtingen of uit hoofde van de opdracht.
5. Door opdrachtnemer wordt tegenover opdrachtgever en zo nodig ook tegenover de principaal gegarandeerd dat de verstrekte opdracht zal worden uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk werk in overeenstemming met de bepalingen van onze opdracht en met inachtneming van alle andere toepasselijke eisen, normen en voorschriften. Alle door opdrachtnemer te leveren of te verwerken materialen zijn nieuw en zullen voorts van goede kwaliteit zijn en vrij van ontwerp-, fabricage-, montage- of materiaalfouten, en dienen in alle opzichten geschikt te zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd in overeenstemming met de eisen die worden gesteld in de toepasselijke wettelijke, contractuele en/of andersoortige voorschriften (o.m. het Bouwstoffenbesluit).
6. Opdrachtnemer dient een garantietermijn te geven van twaalf (12) maanden na oplevering van het (gehele) werk c.q. project van de principaal, waarvan de door opdrachtnemer geleverde materialen en / of diensten, dan wel de uitgevoerde werkzaamheden een onderdeel zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7. Gedurende de garantietermijn dient opdrachtnemer alle geconstateerde gebreken op eerste aanzegging voor rekening van opdrachtnemer dienen te worden hersteld. In plaats van herstel kan door opdrachtgever ook vervanging worden geëist. Indien opdrachtnemer de garantieverplichtingen niet nakomt, is opdrachtgever gerechtigd zonder enige verdere aanmaning herstel dan wel vervanging op kosten van opdrachtnemer te laten uitvoeren door een derde. In geval van herstel of vervanging geldt de toepasselijke garantietermijn opnieuw voor de volledige duur daarvan en gaat zij niet eerder in dan nadat herstel dan wel vervanging heeft plaatsgehad.

13. VERZUIM, EINDE EN ONTBINDING
1. Indien één van de partijen tekortschiet in de nakoming van één of enige van haar verplichtingen - uit hoofde van de opdracht - kan de andere partij haar in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk waarbij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog de verplichtingen na te komen. Ingebrekestelling blijft achterwege indien nakoming van de verplichtingen binnen de overeengekomen termijn, anders dan door overmacht reeds blijvend onmogelijk is, dan wel indien het niet nakomen een verplichting betreft waarvoor een fatale termijn geldt en die termijn is overschreden. In dat geval, alsook bij overschrijding van de hiervoor genoemde redelijke termijn is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim.
2. Onverminderd het hierover elders in de opdracht en/of overeenkomst en voorwaarden bepaalde, heeft opdrachtgever in geval van:
− verzuim van opdrachtnemer;
− faillissement en/of aanvraag daartoe van opdrachtnemer;
− surséance van betaling of liquidatie van opdrachtnemer;
− een verzoek ten aanzien van opdrachtnemer tot toepassing van schuldsanering ingevolge de WSNP;
− stillegging van de onderneming van opdrachtnemer;
− beslaglegging op (een deel van) de bedrijfseigendommen of zaken van opdrachtnemer;
− verkrijging van zeggenschap door derden;
het recht om:
a. de opdracht en / of overeenkomst per direct en zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtnemer en / of de betalingsverplichtingen op te schorten, een en ander zonder dat opdrachtgever tot enige vergoeding of compensatie gehouden is en onverminderd eventuele aan opdrachtgever verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht van opdrachtgever op schadevergoeding;
b. de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van opdrachtnemer tegen marktconforme voorwaarden aan derden op te dragen, alles zonder dat opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd eventuele aan opdrachtgever verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding.
3. Alle vorderingen die opdrachtgever in de in het vorige lid van dit artikel genoemde gevallen op opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
4. Opdrachtnemer heeft, gelet op de positie van opdrachtgever ten opzichte van de principaal, geen recht om eigenmachtig de dienstverlening op te schorten, indien opdrachtgever in verzuim is, maar zal zich hiervoor tot de rechter moeten wenden.

14. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
1. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd –die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht op de wijze zoals in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en diens principaal is voorzien. Indien opdrachtgever geen principaal heeft, of indien tussen opdrachtgever en diens principaal geen geschillenregeling is overeengekomen, worden geschillen tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer, beslecht door de bevoegde rechter in Noord Nederland.
2. Op de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Contact

Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 07.30 tot 16.00 uur

Stuur een mail:
info@bagas.nl

Telefoon
06-11140690

Adres

Brouwerslaan 8
8443 EA Heerenveen